Vedtægter

VEDTÆGTER

FOR

FALCKS VETERANKLUB NR. 807 MIDTJYLLAND

 

§ 1

NAVN OG FORMÅL:

Klubbens navn er Falcks Veteranklub nr. 807 Midtjylland under Falcks Veteranforening.

Klubbens formål er primært at samle tidligere medarbejdere, som er medlem af Falcks Personaleforening, som enten på grund af alder, sygdom eller overgang til efterløn er fratrådt tjenesten ved Falck Redningskorps.

Klubben vil forsøge at bevare kontakten til den tidligere fælles arbejdsplads for der i gennem at skabe mulighed for fortsat orientering om både den lokale udvikling og udviklingen i Falck i almindelighed.

Medlemskab af Veteranklubben er betinget af gyldigt medlemskab af Falcks Personaleforening.

Ingen har krav på optagelse i Veteranklubben, hvis ikke de normale betingelser er opfyldt.

En enig bestyrelse kan dog optage medlemmer, der er omfattet af Personaleforeningens 55 års regel, såfremt ansøgeren har mindst 25 års anciennitet i korpset og afgår på grund af rationaliseringer eller sammenlægninger.

Afgår et medlem ved døden, kan medlemmets ægtefælle/samlever fortsat være medlem, men har ikke adgang til klubbens generalforsamling.

Medlemskab ophører automatisk, når der ikke er indbetalt kontingent. Det afgående medlem eller eventuelle pårørende har intet krav på tilbagebetaling af klubbens midler.

 

§ 2

MØDEAKTIVITET:

Klubbens medlemmer mødes ordinært minimum 4 gange om året.

I disse ordinære møder kan medlemmernes ægtefælle/samlever deltage.

 

§ 3

KONTINGENT:

Kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling. Kontingentet indbetales på det udsendte girokort eller via netbank umiddelbart efter generalforsamlingen.

Kontingentet for medlemmer, som ikke er medlem af Falcks Personaleforening, fastsættes af bestyrelsen i henhold til ordinært kontingent og andel af Velfærdsmidler samt tilskud fra Veteranforeningen.

 

§ 4

ANBRINGELSE AF KLUBBENS MIDLER:

Alle indkomne beløb indsættes på bankkonto eller girokonto. Kassereren samt yderligere et medlem af bestyrelsen har adgang til de indestående beløb.

Kassereren fører regnskab over indtægter og udgifter og fremlægger et revideret regnskab på den årlige generalforsamling.

 

§ 5

KLUBBENS LEDELSE:

Klubbens bestyrelse består af formand, kasserer, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Posterne som formand og kasserer kan ikke besættes med samme person.

Bestyrelsen er ulønnet. Vederlag udbetales efter godkendelse på en generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær efter generalforsamlingen.

 

§ 6

GENERALFORSAMLINGEN:

Generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med 14 dages varsel med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Aflæggelse af regnskab

 4. Indkomne forslag. Forslag skal fremsættes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Valg til bestyrelsen.

  1. 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor vælges på ulige årstal

  2. 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor vælges på lige årstal

  3. Formand og kasserer må ikke være på valg samme år.

 1. Eventuelt

 

§ 7

 

KLUBBENS OPHØR:

Klubben kan ophæves ved en flertalsbeslutning på en ordinær generalforsamling. Eventuel formue tilbageføres ikke medlemmerne, men tilgår Falcks Veteranforening eller Falcks Personaleforening efter beslutning på generalforsamlingen.